Handelsbetingelser 

 

Findnu.dk er en tjeneste ejet af:


OQ ApS
Birkedommervej 29 – 3. Sal
2400 København NV.
Danmark

Telefon: +45 77340081

 

 

Handelsbetingelser/standardvilkår gældende pr. 01. oktober 2021 for serviceydelser på findnu.dk.

 

Anvendelse
Disse handelsbetingelser anvendes i alle forhold mellem OQ og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. OQ leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder virksomheder, men ikke til forbrugere.

findnu.dk er et telefonkatalog, hvis formål er at henvise nye kunder til håndværks-virksomheder, der optræder i telefonkataloget.
Det er et krav at virksomheden er registret med CVR nummer.

Virksomheder er organiseret efter brancher snarere end alfabetisk efter firmanavn, og hvor der kan søges brancher/ydelser lokalt  efter by og/eller postnummer. 
Alle postnumre i Danmark er repræsenteret ved en unik side for netop den branche/ydelse en besøgende søger i deres by.
Alle virksomheder i en branche/ydelse der søges, vises i rækker og kolonner ved med navn og telefonnummer.

Den besøgende kan klikke på det ønskede telefonnummer og kan på den måde komme i kontakt med den eller de virksomheder, han ønsker.

Når en virksomhed får en kundehenvisning via et telefonopkald fra findnu.dk, betaler virksomheden et gebyr for henvisningen.

Virksomheden accepterer at deres telefonnummer vises som et henvisnings-telefonnummer som vi ejer, og der viderestilles til virksomhedens hovednummer, via vores telefonsystem.
På den måde kan vi afregne for henvisningsopkald.

Ved et henvist telefonopkald lyder en stemme i modtagerens ende "Dette er en kundehenvendelse fra Findnu.dk".
Opkaldet registreres, hvor det kom fra, hvor lang tid det varede og indgående telefonnummer.

Der henvises kunder direkte til virksomheder, og virksomhederne betaler kun for de opkald de får via findnu.dk, ellers er det gratis at være eksponeret på findnu.dk.

Virksomheden betaler et henvisningsgebyr på 199 kr. pr. opkald, dette accepteres ved ved aftaleindgåelse.

Aftalens indgåelse

Aftalen mellem parterne indgås online.Godkendelse fra kunden sker via e-mailkorrespondance.
Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR nummer samt e-mail adresse.

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis en aftale opsiges, medfører dette at Kunden ikke kan benytte ydelsen.

Betalingsbetingelser
Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, ændringer i udgifter som valutakurser, forsikringer, indkøbspriser, nettoprisindekset gør det muligt for OQ at ændre priserne således at OQ stille uændret.
OQ varsler eventuelle væsentlige ændringer af priser og vilkår på skrift (post, email eller faktura) med en måneds varsel.
Faktura for betaling bliver fremsendt på email.

Købsforløb
Kunden modtager en email med aftalte ordre.
Ordren indeholder ordrenummer og en entydig beskrivelse af varer/tjenesteydelser samt prisen.
Kunden godkender ordre ved klik på knappen “Godkend” i email. (kunden modtager email med bekræftelse på godkendelse af ordre.)
Kunden bliver samtidig sendt over til betalingsvindue på internettet, der indeholder:
Ordrenummer (fastlåst)
Totalbeløbet inkl. alle omkostninger (fastlåst)

Forretningens navn
Kunden skal aktivt acceptere handelsbetingelserne via et flueben.
Ved klik på betalingsknap “Gå til betaling” åbnes betalingstransaktionen i et vindue hos NETS A/S Payment Services, hvor kunden indtaster sine kortoplysninger og godkender betalingen.

Findnu.dk tilbyder en betalingsløsning, hvor der tankes op på kundens findnu.dk konto via dit kreditkort. 

Tank op beløb aftales ved aftaleindgåelse og der sker ”AutoTankning” med det aftalte beløb. Når din saldo går under tankningsgrænsen for et henvisningsopkald vil FINDNU.DK overføre det aftalte tankningsbeløb fra dit betalingskort til din FINDNU.DK konto. 

Ved hver autotankning fremsendes en email med faktura til din e-mail adresse. Du giver tilladelse til at registrering og opbevaring af betalingskortdata varetages af en tredjepart, som er godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder, og at der er tale om en tilbagevendende handling. 

Du kan til enhver tid via selvbetjeningssiderne på www.findnu.dk framelde/ændre betalingskort der benyttes til autotankning.

Såfremt FINDNU.DK ikke kan gennemføre en betaling ud fra de angivne kortoplysninger, har FINDNU.DK ret til at lade aftalen om automatisk tankning bortfalde uanset årsagen. 

FINDNU.DK er ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab, hvis automatisk optankning ikke bliver gennemført. FINDNU.DK er ikke erstatningspligtig ved automatisk optankning, når der er misbrug af kontoen. FINDNU.DK forbeholder sig ret til at overdrage eventuelle fordringer på dig til tredjemand.

Kundens betalingskortoplysninger registreres og opbevares af en tredjepart, der er godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI).
Kunden vil nu modtage faktura i PDF for køb på email.

Opsigelse
Opsigelse kan ske med tre dages varsel.
Ved opsigelse slettes alle kundens data og betalingsoplysninger og evt. tilgodehavende på kundens konto overføres til kundens bankkonto.
Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail (opsigelse@oq.dk) Ønsker kunden at opsige aftale med OQ, inddrages alle tilknyttede telefonnumre stillet til rådighed for kunden. De inddragede telefonnumre bliver frigivet til brug for anden kunde.
OQ ApS er ikke ansvarlig for telefon- eller internetforbindelsesafgifter, skatter eller gebyrer forbundet med kundens egne systemer, der er nødvendige for at få adgang til tjenesten. 

Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold
Kunden skal straks give OQ skriftlig besked, hvis kunden flytter, eller af anden grund ændrer de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder f.eks. telefonnummer eller e-mail-adresse.

OQ tilstræber stabil og kontinuerlig adgang til OQs systemer og servere. Ved afbrydelser eller forstyrrelser i OQs elektroniske udstyr fraskriver OQ sig ansvar for tab eller skade som følge heraf. På samme måde fraskriver OQ sig ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives OQs leverandørers forhold.
Ved reparationer, udførelse af vedligehold eller lignende, der kan medføre driftstop, forbeholder OQ sig retten til disse aktiviteter. OQ bestræber sig på at varsle forud for betydelige driftstop.
Ved ændringer i 3. parts software, api m.m. der gør at OQ telefonopkaldssporing ikke er funktionsdygtig fraskriver OQ sig ethvert ansvar og tilbagebetaler ingen penge eller godtgørelse.

OQ fralægger sige et hvert ansvar for alle garantier udtrykkelige eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til garantier for salgbarhed, titler, ikke-overtrædelse og egnethed til et bestemt formål og garantier i forholdet til tredjepartsudstyr, materiale, tjenester eller software.

Udelukkelse af erstatning, ansvarsbegrænsning
Brug af ydelsen er for egen risiko. OQ er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i forbindelse med brugen og adgangen til tjenesten.
Under ingen omstændigheder og uden juridisk teori, uanset om der er tale om erstatning, kontrakt eller på anden måde, vil OQ være ansvarlig for kunden for eventuelle indirekte, særlige, tilfældige, følgeskader eller straffe skader af enhver karakter, herunder uden begrænsning skader for tab af goodwill tabt fortjeneste, tabt salg eller forretning, arbejdstop, computerfejl eller fejlfunktion, tabte data eller for alle andre skader eller tab, selvom OQ er blevet underrettet, vidste eller burde have kendskab til muligheden for sådanne skader.

Under ingen omstændigheder og uden nogen juridisk teori, uanset om der er tale om erstatning, kontrakt eller på anden måde, vil OQ være ansvarlig for kunden for eventuelle direkte skader, omkostninger eller forpligtelser.
Bestemmelserne i dette afsnit tildeler risiciene i henhold til denne aftale mellem parterne, og parterne har påberåbt sig de begrænsninger, der er fastsat heri for at afgøre, om denne aftale skal indgås.
Hver part er en uafhængig aftalepart i udførelsen af hver eneste del af denne aftale. Hver part er eneansvarlig for alle sine medarbejdere og agenter samt dets lønomkostninger og udgifter i forbindelse hermed og for alle krav, forpligtelser eller skader af enhver art, som måtte opstå på grund af dets aktiviteter eller dem af sine medarbejdere eller agenter i udførelsen af denne aftale. Kunden har ikke tilladelse til at forpligte OQ på nogen måde og vil ikke forsøge at gøre det eller medføre, at den har ret til at gøre det.
Forsinkelse
Ved eventuelle forsinkelser fraskriver OQ sig ethvert ansvar herfor.

Tavshedspligt
1.1 Der er mellem parterne aftalt en gensidig og ufravigelig tavshedspligt vedrørende alle elementer af partnernes samarbejde. En hver uoverensstemmelse mellem partnerne skal løses diskret, og det er derfor begge parter forbudt offentligt at redegøre for omstændigheder der direkte eller indirekte er en følge af det samarbejde, som denne kontrakt ligger til grund for. Denne tavshedspligt omfatter en hver negativ offentlig omtale af den anden part eller af samarbejdet, uanset i hvilken form denne er fremsat og offentliggjort. 1.2 Der er mellem parterne aftalt en gensidig konventionalbod på kr. 5.000,00 pr. dag, hvor et brud omfattet af pkt. 1.1 er offentligt tilgængelig, online eller anden vis. Der skal betales konventionalbod fra den første dage bruddet på tavshedspligten er offentliggjort, og indtil denne igen er fjernet, begge dage inklusiv. Såfremt der er sket mere end ét brud, eller såfremt det samme brud er offentliggjort flere forskellige steder, beregnes der konventionalbod for hvert brud individuelt. 1.3 Der er for spørgsmålet om tavshedspligten og betalingen af konventionalbod irrelevant, om indholdet af bruddet på tavshedspligten er faktuelt korrekt.


Værneting
Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Glostrup eller Københavns Byret.